Ja so nærma det seg jul i år me. Her uppi gardadn inst inni nordbygdadn – ell Vats som nokon kalla plassen – ha me gjort uss klare te at du sko bia mett og god anten du sko eta på juleftan ell ein anna dag …

Pinnekjøtet e klart, nett som det meste tå anna me levera.

So no lyt du berre hukse å tinge varudn dine med ein gøng, ell so e det ikkji beinent anna enn at me ikkji ha att når du endele finn ut at du treng det beste kjøtet som kjøpast kan her i Vats (ja, einkor anna sel nøk noko kjøt og slikt, men hjå uss kan du få kvittering me …).

So veit du alt no ko du sko ha, send uss eit skjermbrev so sku me plukke fram varu slik at du bi mett i år me.

Me set uhørvele stor pris på om du si i frå fyri fyste desember.